Schermafbeelding 2018-11-15 om 00.21.01

Prijsvraag voor de beste spreuk voor de ‘Twentse Spreukenpaaltjes’

De Dorpsraad Overdinkel heeft het idee gelanceerd naast elke houten picknickbank in het buitengebied van de gemeente Losser een paal te plaatsen met daarop een leuke typisch Losserse of Twentse spreuken gegraveerd.

Tevens worden aan deze paaltjes een uniek nummer gegeven zodat de VVV fietsroutes kan uitzetten waar de verschillende picknickbanken een onderdeel van zijn.

De Dorpsraad Overdinkel roept de inwoners van de gemeente Losser onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer op spreuken per email aan te leveren. Per inzending mogen maximaal 3 spreuken worden aangeleverd. De leukste spreuk zal worden beloond middels een prijsje. De uiterste inleverdatum is 15 december 2018 en in de maand januari zal de winnaar bekend worden gemaakt. Uit de aangeleverde spreuken zullen de leukste verzameld worden en op de paaltjes worden gegraveerd.

De inzendingen kunt u per email sturen naar hans.fij@hetnet.nl.

Bovenstaand project wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Rabobank Twente Oost, Toeristisch Genootschap Losser, Gemeente Losser, Plus Bellers, Houthandel Bulthuis en de 5 Dorpsraden van de gemeente Losser.

Schermafbeelding 2018-11-15 om 01.43.24

Leden gezocht voor werkgroep ‘Losser Duurzaam’

De Dorpsraad Glane heeft onderstaande oproep ontvangen van de werkgroep Losserduurzaam. Belangstellenden kunnen reageren via onderstaande mail.
Neemt u uiteindelijk deel aan de werkgroep? Laat het de Dorpsraad Glane weten via hun contactformulier. of mail naar dorpsraad@glane.eu. Zij blijven graag op de hoogte!

 

Geachte Dorpsraad Glane,

Enige weken geleden hebben wij het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een energie-coöperatie, onder de naam  “Losserduurzaam” . Waarom hebben we dit initiatief genomen ?

In de wereld van duurzame energie-opwekking en energiebesparing zijn in ons land burgers door middel van energie-coöperaties inmiddels volop actief.  In samenwerking met gemeentes en ondernemers wordt overal in het land gewerkt aan de overgang naar een duurzame en leefbare samenleving. Energie-coöperaties willen dat duurzame energie zoveel mogelijk lokaal wordt geproduceerd en dat de opbrengsten hiervan ook zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale gemeenschappen. In dit hele proces is de betrokkenheid bij en het draagvlak van burgers van cruciaal belang, juist omdat we als inwoners/burgers hier steeds meer mee te maken krijgen.

Losserduurzaam is een initiatief van burgers in de gemeente Losser om onze energie duurzaam in onze eigen dorpskernen te gaan produceren; dit uiteraard met behoud van het landschappelijke en natuurlijke en toeristische karakter van onze gemeente. Wij denken o.a. aan zonnepanelen op de daken van woningen en bedrijfspanden en een actieve opstelling ten aanzien van enkele windmolens in onze gemeente en mogelijk ook de ontwikeling van een aardwarmteproject. Wij zijn er van overtuigd dat in samenwerking tussen burgers, gemeente en ondernemers er op het gebied van duurzame energie veel te realiseren valt in onze gemeente.

Om ons initiatief verder te kunnen ontwikkelen hebben we ook de hulp van uw Dorpsraad nodig. Ons doel is een werkgroep samen te stellen, afkomstig uit de verschillende kernen van onze gemeente, met interesse, belangstelling en/of vak-technische kennis op het gebied van duurzame energie. Bovendien streven we er naar met deze werkgroep een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen van de inwoners van onze gemeente. Graag zouden wij met geinteresseerden in kontakt willen komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We hopen dat u ons hierbij wilt ondersteunen en uw medewerking aan ons verzoek wilt verlenen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Initiatief Losserduurzaam

Frans Erdtsieck
Losserduurzaam@gmail.com

gvjgvjvjvjv

Blog1

Glane

Glane (Nedersaksisch: De Glaan) is een dorp in de Twentse gemeente Losser in de Nederlandse provincie Overijssel. In Glane wonen ongeveer 500 mensen.

De kern van Glane ontwikkelde zich toen gezinnen uit Noord-Nederland zich er vestigden om in het nabijgelegen Duitse Gronau in de textielindustrie te gaan werken.

Kerken en kloosters

In het kleine dorp staat het vroeger rooms-katholieke klooster St. Olaf met gelijknamige kloosterkapel uit 1911. In 1921 droegen de Noorse zusters hun klooster over aan de Paters Maristen. In 1970 kwam het inmiddels gesloten seminarie in handen van de textielfabriek Van Heek. Sinds 1984 is het complex in gebruik als het Syrisch-orthodoxe klooster St. Ephrem de Syriër met de in 1994 gebouwde Syrisch-orthodoxe Mariakerk. In het mausoleum van dit klooster zijn Julius Yeshu Çiçek, de eerste aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië in Midden-Europa en Athanasius Yeshu Samuel, de eerste aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk in de Verenigde Staten en Canada, na hun dood bijgezet.

Aan de Gronausestraat bevindt zich van 1948 tot 1951 gebouwde voormalige rooms-katholieke hulpkerk van het Heilig Sacrament, dat sinds 1994 aan de eredienst onttrokken is en woonbestemming kreeg.

Aan de Nederlandse zijde van de grens bevond zich een inmiddels afgebroken Nederlandse Hervormde kerk.

Driehonderd meter over de grens in Duitsland bevindt zich even voor Gronau op Munsters grondgebied het in 1811 opgeheven klooster Maria Vlucht, gesticht in 1665 voor de uit Almelo uitgewezen zusters van het Sint Catharinaklooster aldaar. Zij zochten hun toevlucht in de grensomgeving van Glane, nadat het uitoefenen van de katholieke godsdienst in Almelo verboden werd na de invoering van de Reformatie.